Privacy verklaring

Informatie over cookies op onze website
Speedtimerkollektion is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Als u deze eenmalig accepteert, dan is onze site zonder problemen te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De website van Speedtimerkollektion gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt, functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies voor:

- het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina', zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
- het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een formulier
- het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
- het opslaan van instellingen voor een optimale (media)weergave, zoals de resolutiegegevens van uw scherm
- het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
- het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
- het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
- het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
- het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Cookies voor statistiek
Speedtimerkollektion gebruikt daarnaast cookies voor statistiek, op basis van Google Analytics:

- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
- het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
- het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
- het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
- het optimaliseren van de website

Cookies voor social media
De artikelen, foto' en video' die u op onze website bekijkt, kun u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Speedtimerkollektion heeft daar geen invloed op.

Overige cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina' zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatje of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.


Privacy notice

Information about cookies on our website
Speedtimerkollektion is legally obliged to provide information about and to request permission for the use of cookies. If you accept it once, our site can be visited without any problems. We use functional cookies and cookies for the management of web statistics and social media. The cookies do not store personal data and can not therefore be linked to an individual. The website of Speedtimerkollektion uses cookies to ensure that our website works properly, functional cookies. For example, we use cookies for:

- remembering information that you enter on the various pages, so that you do not have to fill in all your data again and again
- passing on information from one page to the next page, for example if a long survey is completed or if you have to enter a lot of data in a form
- saving preferences, such as the language, location, the desired number of search results to be displayed, etc.
- saving settings for optimal (media) display, such as the resolution data of your screen
- reading out your browser settings in order to optimally display our website on your screen
- detecting abuse of our website and services, for example by registering a number of consecutive failed log-in attempts
- the uniform loading of the website, so that the site remains accessible
- offering the possibility to store log-in data so that you do not have to enter it every time
- make it possible to respond to our websites

Cookies for statistics
Speedtimerkollektion also uses cookies for statistics, based on Google Analytics:

- tracking the number of visitors on our webpage
- keeping track of the amount of time each visitor spends on our webpage
- determining the order in which a visitor visits the different page of our website
- assessing which parts of our site need adjustment
- optimizing the website

Cookies for social media
You can share the articles, photos and videos that you view on our website by means of buttons via social media. The functioning of these buttons uses social media cookies from the social media parties, so that they recognize you the moment you want to share an article or video. These cookies thus make it possible for logged-in users of selected social media to share certain content of our website directly.

For the cookies that the social media parties place and the possible data they collect, we refer to the statements that these parties provide on their own websites. Note that these statements can change regularly. Speedtimerkollektion has no influence on this.

Other cookies
Because of the way in which the internet and websites work, it may be that we do not always have insight into the cookies that third parties place via our website. This is especially the case when our web pages contain so-called embedded elements; these are texts, documents, images or films that are stored at another party, but which are shown on, in or via our website.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category, please contact the third party directly and ask which cookies they place, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have guaranteed your privacy .
Continue
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
We Accept